Oktobra loterija

SIA “A Segments”

40003953633

Kr.Valdemāra 149a, Rīga, LV-1013

Vieglo automašīnu motora eļļas nomaiņas vai regulārās apkopes pakalpojums ar loteriju Air Baltic dāvanu kartes 300 EUR vērtībā Izlozes noteikumi

1. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS

1.1. SIA „A Segments”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003953633, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 149a, Rīga, LV-1013.

2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA

2.1. Loterija notiek SIA „A Segments” auto servisa telpās Kr.Valdemāra ielā 149a, Rīgā.

3. LOTERIJAS NORISES LAIKS

3.1. Loterijas norises laiks ir no 2015.gada 01.oktobra līdz 2015.gada 02.novembrim.

4. BALVA

4.1. Loterijas balva ir SIA „A Segments” iepriekš apmaksāta "AIR BALTIC CORPORATION" AS dāvanu karte e-kupons EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā aviosabiedrības "Air Baltic" aviobiļešu apmaksai ar derīguma termiņu 2016.gada 22.septembris.

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI

5.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2015.gada 01.oktobra līdz 2015.gada 30.oktobrim dalībniekam SIA "A Segments" auto servisā jāiegādājas motora eļļas nomaiņas vai regulārās tehniskās apkopes pakalpojums, izmantojot SIA "A Segments" piegādātos materiālus un detaļas (filtri, motoreļļa, citi nepieciešamie materiāli).

5.2. Pēc loterijas noteikumiem atbilstošu pakalpojumu saņemšanas un apmaksas, SIA "A Segments" telpās dalībnieks aizpilda un iesniedz SIA "A Segments" darbiniekam anketu, norādot savu vārdu, rēķina numuru, elektronisko pasta adresi un kontakttālruni. SIA "A Segments" darbinieks ar parakstu uz klientam izsniegtās rēķina kopijas apstiprina anketas saņemšanu.

5.3. Pakalpojumam ir jābūt pabeigtam un rēķinam jābūt izsniegtam līdz anketas iesniegšanas brīdim.

5.4. Pirkuma rēķina un apmaksu apliecinoša dokumenta oriģināli jāsaglabā līdz 2015.gada 30.novembrim, kas, saņemot balvu, kopā ar apkalpotās automašīnas valsts reģistrācijas apliecību kalpos kā apliecinājums par dalību loterijā.

5.5. Nepilnīgi aizpildītas reģistrācijas anketas loterijā nepiedalās.

5.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas pakalpojuma pirkumu un reģistrējot anketu ar jaunu unikālu pirkuma rēķinu.

5.7. Loterijas organizators neatbild par:

5.7.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;

5.7.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radītām neprecizitātēm.

6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS

6.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 100 (viens simts) dalībnieku, kas šo noteikumu 5.punktā norādītajā kārtībā reģistrēsies dalībai loterijā, no kuriem tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs.

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS

7.1. Minimālais pakalpojuma apjoms, lai piedalītos loterijā, ir vieglās automašīnas motora eļļas un eļļas filtra nomaiņas pakalpojums SIA "A Segments" auto servisā, izmantojot SIA "A Segments" piegādātos materiālus un detaļas (filtri, motoreļļa, citi nepieciešamie materiāli). Pakalpojuma apjoms, saturs, izmaksas, to robežas un termiņš tiek saskaņotas ar dalībnieku pirms pakalpojuma sniegšanas.

8. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ

8.1. Dalībnieks var saņemt pakalpojumu un pieteikties loterijai šo noteikumu 5.punktā norādītajā kārtībā laika posmā no 2015.gada 01.oktobra plkst. 09:00 līdz 2015.gada 30.oktobra plkst. 19:00.

9. LAIMĒTĀJA NOTEIKŠANA

9.1. Laimētājs tiks noteikts no reģistrētajām anketām pēc nejaušības principa.

9.2. Laimētājs tiks izlozēts 2015.gada 02.novembrī plkst.15:00 SIA „A Segments” auto servisa telpās Kr.Valdemāra ielā 149a, Rīgā.

9.3. Izlozē piedalās visas 8.punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētās anketa, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJA PAZIŅOŠANA

10.1. Laimētāja vārds tiks publicēts mājas lapā www.pilsetasgaraza.lv sadaļā Jaunumi un www.facebook.com/pilsetasgaraza līdz 2015.gada 02.novembra plkst. 19:00.

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA

11.1. Lai saņemtu laimestu, laimētājam jāierodas SIA „A Segments” auto servisa telpās Kr.Valdemāra ielā 149a, Rīgā no 2015.gada 09.novembra līdz 2015.gada 30.novembrim, darba laika ietvaros (pirmdiena līdz piektdiena 09:00-19:00), ņemot līdzi izlozē laimējušā pakalpojuma rēķina oriģinālu vai kopiju un rēķinā norādītās automašīnas reģistrācijas apliecību.

11.2. Ja laimētājs ir juridiskas personas pārstāvis, kas norēķinus par SIA "A Segments" sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar līgumu veic ar atlikto maksājumu, laimesta saņemšanas dienā attiecīgajai juridiskajai personai nedrīkst būt neapmaksātu SIA "A Segments" izsniegtu pakalpojumu rēķinu, ja izlozē laimējušajā anketā norādīts attiecīgajai juridiskajai personai izsniegts pakalpojuma rēķins.

11.3. Balva pēc 2015.gada 30.novembra netiks izsniegta.

11.4. Balva netiks izmaksāta naudā vai mainīta pret jebkādu citu ekvivalentu.

11.5. Ja balva netiek izņemta līdz 2015.gada 30.novembrim, tā paliek SIA "A Segments" īpašumā.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA

12.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2015.gada 05.novembrim, iesniedzot SIA „A Segments” Kr.Valdemāra ielā 149a, Rīgā, LV-1013 rakstisku iesniegumu.

12.2. Pretenzijas tiks izskatītas un atbilde tiks sniegta līdz 2015.gada 06.novembrim.

13. IEROBEŽOJUMI

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „A Segments” darbinieki.

13.2. Ar vienu automašīnu loterijā var piedalīties vienu reizi; viens loterijas dalībnieks var piedalīties loterijā ar neierobežotu automašīnu skaitu.

13.3. SIA "A Segments" patur tiesības ierobežot vai atteikt pakalpojuma sniegšanu tehnisku, tehnoloģisku, juridisku u.c. nosacījumu dēļ, kas tiek izskatīts un saskaņots ar loterijas dalībnieku pirms pakalpojuma sniegšanas.

13.4. Pakalpojuma pieejamība var tikt ierobežota atkarībā no pircēju pieprasījuma apjoma un SIA "A Segments" noslogotības. Pakalpojumi tiek sniegti pēc iepriekšēja pieraksta SIA "A Segments" darba laika ietvaros darbdienās (pirmdiena līdz piektdiena) no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:00, pa tālruni +371 20001134 vai klātienē.

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14.1. Loterijas noteikumi atrodami mājas lapā www.pilsetasgaraza.lv.

Air Baltic dāvanu e-kupona noteikumi

- Šo ceļojumu e-kuponu Jūs varat izmantot kā maksājuma līdzekli, iegādājoties aviobiļetes tikai un vienīgi airBaltic mājas lapā.

- Vairākus ceļojumu e-kuponus ir iespējams izmantot vienlaicīgi.

- Vienlaicīgi izmantojot vairākus ceļojumu e-kuponus ar dažādiem derīguma termiņiem, nav iespējams garantēt, ka sākotnēji sistēma apmaksai izvēlēsies vecāko e-kuponu.

- Ceļojumu e-kuponus nevar izmantot kopā ar PINS.

- Ja pirkuma kopējā summa pārsniedz e-kuponā(-os) norādīto, atlikusī starpība ir jāapmaksā ar maksājumu karti.

- Ceļojumu e-kupona vērtība ir neatlīdzināma.

- Ceļojumu e-kupons jāizpērk laika periodā, kas norādīts augstāk. Pretējā gadījumā tā vērtība tiek zaudēta.

- Ceļojumu e-kupona derīguma termiņš nevar tikt pagarināts.

- Ja e-kuponā ir norādīts, ka tas pilnībā ir jāizmanto vienā rezervācijā, tad gadījumā, ja e-kupons tiek izpirkts daļēji, starpība netiek atlīdzināta.

- Ceļojumu e-kupons var tikt izmantots, lai rezervētu lidojumu jebkurai personai, izņemot gadījumus, ja ekuponā ir norādīts, ka e-kupona īpašniekam jābūt vienam no 

pasažieriem.

- Ceļojumu e-kuponu nav iespējams izmantot Korporatīvo klientu interneta rezervāciju sistēmā.

- Turpmākajām darbībām ar rezervāciju, kas daļēji vai pilnībā apmaksāta ar e-kuponu, tiks piemēroti standarta airBaltic cenu noteikumi, atkarībā no izvēlētās rezervāciju klases.